quantium_banner

Maken van een schoolrapport met Calc deel 2

Kolommen verbreden

Sommige titels zijn niet volledig leesbaar. Dit zie je bij Calc aan de rode pijltjes op het einde van de cellen. We gaan daarom de kolommen breder maken. Wanneer niet alle tekst zichtbaar is op het scherm dan is het handig om calc automatisch de kolom te laten verbreden totdat het langste woord leesbaar is. Dit doe je door op het scheidingsstreepje bovenaan tussen de letters van de kolomhoofdingen te dubbelklikken.

Wanneer je alle kolommen eerst selecteert dan moet je slechts éénmaal dubbelklikken.

kolom

 • Selecteer het volledig werkblad
 • Dubbelklik ergens tussen twee kolomhoofdingen.
 • Klik ergens in het werkblad om de selectie op te heffen.

Uitlijnen van de inhoud

We gaan via de navigator de inhoud van alle cellen van deze tabel centreren.

navigator

 • Klik op een cel dat ingevuld is.
 • Klik op het knopje "Navigator" navigator in de werkbalk of druk op de functietoets "F5".
 • Klik op het knopje "Gegevensbereik" in het gelijknamig dialoogvenster.

Hierdoor wordt de volledige tabel geselecteerd.

 • Klik op het knopje “Horizontaal gecentreerd uitlijnen” centreren in de werkbalk.

Celranden aanbrengen

Standaard worden de hulplijntjes op het werkblad niet afgedrukt. We brengen zelf randen aan, rond de cellen.

randen

 • Klik op het pijltje van het knopje “Randen” randen  en klik op het laatste knopje om overal randlijntjes aan te brengen.

De functie Som

Een veelgebruikte functie is de som van een bereik. Calc heeft hier dan ook een aparte knop voor in de werkbalk.

We bepalen met deze functie het maximum aantal punten dat voor het vak kan worden behaald.

 • Activeer de cel F3 waar de som moet komen.
 • Klik op de knop “Som” som

som

De functiegegevens komen in de formulebalk, met een bereik (B3:E3) van de naastliggende cellen.

som

Vulgreep

We wensen nu op dezelfde manier alle totalen te berekenen van de studenten.

Rechtsonder in de actieve cel zie je een klein zwart vierkantje. Dit noemt men de vulgreep. Hiermee kan je de inhoud van een cel kopiëren door slepen. Is de inhoud een formule dan kan de formule veranderen. Als je horizontaal sleept, dan zal de formule automatisch de kolomhoofdingen met eentje opschuiven. Als je verticaal sleept dan zullen de rijnummers met eentje veranderen.

Wanneer je de muisaanwijzer op de vulgreep plaatst, dan verandert deze in een zwart kruisje. Dan kan je het kopiëren starten door slepen.

som

Voor Peggy is het bereik B4:E4 en voor Tom is dit B5:E5. Met andere woorden de rijnummers worden steeds vermeerderd met één. Daarom kunnen we hier de vulgreep toepassen.

 • Kopieer m.b.v. de vulgreep de inhoud van cel F3 naar beneden.

Er verschijnen nullen omdat er nog geen punten zijn ingevuld.

Via de opties (via het menu "Extra") kan je eventueel instellen dat deze nulwaarden niet worden weergegeven.

opties

Relatieve verwijzing

Bij het kopiëren of doorvoeren met de vulgreep van een formule met celverwijzing naar andere cellen verandert de celaanduiding in de verwijzing.

 • Bij het omlaag kopiëren worden de rijnummers in celverwijzing verhoogd.
 • Bij het kopiëren naar rechts worden de kolomletters verhoogd.

Dit is dus handig.

Het resultaat is een nieuwe formule die relatief naar dezelfde cellen verwijst als de oorspronkelijke formule. Dit wil zeggen: in dezelfde richting en met dezelfde afstand als de verwijzing in de oorspronkelijke formule.

Functies intypen

We wensen vervolgens het gemiddelde te berekenen voor de studenten. Dit is de som van hun punten gedeeld door het algemeen totaal.

Het totaal van de punten voor Peggy staan in cel F4. Het algemeen totaal voor alle toetsen staat in cel F3. Met andere woorden de formule wordt = F4 / F3.

Indien je de juiste schrijfwijze van buiten kent, kan je de formule zelf intypen.

Via de muis kan je op eenvoudige manier naar de celadressen verwijzen.

gemiddelde

 • Activeer de cel G4 waar het gemiddelde voor de student Peggy moet komen.
 • Druk op de toets met gelijkheidsteken.
 • Klik op cel F4.
 • Druk op de toets “/” van het numeriek toetsenbord om de deling te hebben.
 • Klik op cel F3.
 • Druk op de enter-toets voor de berekening.
 • Kopieer met de vulgreep de formule naar de andere studenten.

gemiddelde

In de cel G5 verschijnt #DEL/0!.

 • Activeer cel G5.

gemiddelde

In de formulebalk lees je als formule F5/F4. De inhoud van cel F4 is momenteel nul en delen door nul is niet toegelaten. Vandaar de foutmelding. Echter de formule is ook niet correct. Door te kopiëren is het algemeen totaal F3 uit de formule verdwenen.

Absolute verwijzing

In sommige situaties is het echter nodig dat de verwijzing in een formule niet wijzigt bij het kopiëren van de formule naar een nieuwe cel. Hier moet het algemeen totaal van cel F3 in de formule blijven.

De verwijzing moet dus naar exact die cel blijven verwijzen, ook al kopieer je de formule naar andere cellen. Dit is een absolute verwijzing.

Je verandert een relatieve verwijzing in een absolute door dollartekens $ voor de kolomletter en het rijnummer te typen.

Gemengde verwijzing

In sommige gevallen is het nodig om een deel van het verwijsadres vast te zetten, terwijl het tweede deel bij het kopiëren moet kunnen veranderen. In dit geval maak je gebruik van een gemengde adressering. Je typt dan alleen voor het deel dat niet mag veranderen een dollarteken, of je gebruikt de toetsencombinatie SHIFT met de functietoets F4, tot de gewenste adresvorm bereikt is.

Vermits we verticaal kopiëren moeten we hier slechts het rijnummer 3 blokkeren.

 • Activeer terug de cel G4.
 • Ga met de muisaanwijzer naar de formulebalk en klik ergens het deel F3.

Met kleurtjes worden de cellen uit de formule aangeduid en er verschijnt in dit deel een cursor.

verwijzing

 • Druk een paar keer op SHIFT + F4 totdat in de formule een dollarteken staat voor het rijnummer 3.
 • Druk op de enter-toets.
 • Kopieer nu met de vulgreep de formule naar de andere cellen.
 • Activeer de cel G5 en bemerk dat hier F5/F$3 staat.

©Quantium NV - info@quantium.be